Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 132173/08.11.2010 ΑΕΠΟ για την Γ.Μ. 400 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΘΗΝΑ-ΑΧΕΛΩΟΣ) – Σ/Ζ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά σε υφιστάμενο χοιροτροφείο δυναμικότητας 850 χοιρομητέρων, με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και των συνοδών αυτού έργων, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 54.379,65 m2, στη θέση «Νησί» Ρίγανης Ξηρομέρου, Δ.Ε. Στράτου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα την «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Α.Ε.».

Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 172867/23.05.2014 ΑΕΠΟ για την Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ –ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αποκατάσταση αρδευτικού – στραγγιστικού οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Φυτειών».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εργασίες γεωτρητικής έρευνας επί υφιστάμενου οδικού δικτύου, σε θέση πλησίον του λατομείου ασβεστολίθου «Άρτιμες» Ν. Αχαΐας της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Σελίδα 1 από 20