Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 13:32

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε.,Τ.Ε.,Δ.Ε. και Υ.Ε. στο Εθνικό Τυπογραφείο,στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 17:43