Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017 07:57

Παροχή επιπλέον διευκρινήσεων επί της αριθμ. 146091/2651/31-05-2017 Διακήρυξης ΤΕΒΑ (Α/Α συστήματος 27452)

Δίδονται διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 146091/2651/31-05-2017 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 27452): «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με το Παράρτημα Ζ΄-Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης της Ομάδας Ε΄: ελαιόλαδο.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017 15:35