Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2017 13:52

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηλείας και των Ν.Π. Π.Ε. Ηλείας

Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού έως 134.826.65€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% [προϋπολογισμός Π.Ε. Ηλείας 90.174.95€ με ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός ΝΠΔΔ 44.651.70 με ΦΠΑ 24%].

  • Αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 44074
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής πρόσφορων: 14/07/2017
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόσφορων: 14/08/2017 ώρα: 15:00
  • Ηερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών πρόσφορων: 21/08/2017 ώρα: 09:00 π.μ.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 14:55