Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 13:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμή για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδροµικά σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι 23-08-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ. στο Τµήµα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονοµικού, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Μεσολογγίου Κύπρου 1 Τ.Κ.30200.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Αύγουστος 2017 11:57