Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2011 20:18

Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Καρπέτας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
 2. Σιαμπλής Δημήτριος, Αντιπρόεδρος - Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 4. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 5. Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 7. Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 9. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 10. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 11. Κατσακούλης Ευάγγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 12. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 13. Λαλιώτης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 2. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 6. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 7. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 8. Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 9. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 10. Κελεπούρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 11. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 12. Χήνος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας", βάσει του ΦΕΚ 2010 Β'/09-09-11, συστάθηκε στην 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την υπ' αριθμ. αποφ. 100/15-9-2014 (ΦΕΚ 3029/Β΄/10-11-2014), συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. αποφ. 102/15-9-2014 (ΩΑΓΡ7Λ6-0Ι2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Πρόεδρος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.277830/4280 (ΦΕΚ 607/Υ.Ο.Δ.Δ./8-11-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, και ισχύει με τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην επιτροπή αυτή, κατά τα άρθρα 163 και 164 του Ν. 3852/2010 τις αρμοδιότητες των Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οικονομίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
  1. Την έγκριση σύναψης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή.
  2. Την έγκριση σύναψης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή.
  3. Τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  4. Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουρισμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας.
  5. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων που αφορούν στη διεκδίκηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων.
  6. Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Εκθέσεις πάσης φύσεως.
  7. Την έγκριση υποβολής πρότασης, αποδοχής και υλοποίησης χρηματοδοτούμενου ή συγχρηματοδοτούμενου έργου για την οποία απαιτείται Απόφαση Συλλογικού Οργάνου.
  8. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων (ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.) που αφορούν την συμμετοχή και προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
  9. Κάθε απόφαση που αφορά τις Λαϊκές Αγορές και ανήκει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  10. Κάθε απόφαση που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/6.8.2003).
  11. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής.
  12. Την έγκριση συμμετοχής σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
  13. Την έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
  14. Την έγκριση κοινής οργάνωσης με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή τους στους νέους.
  15. Την έγκριση υλοποίησης Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
  16. Την έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  17. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
 2. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο αντιπεριφερειάρχης. Από τα 12 μέλη της Επιτροπής, τα 7 προέρχονται από την πλειοψηφία και τα 5 από το σύνολο της μειοψηφίας. Ανάλογα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με αύξουσα σειρά αναπλήρωσης.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 2016 14:21