Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για το σχεδιασμό προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους,  την ανάκληση παραχωρητηρίων, τη ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, τη νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων,
 2. την επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια,
 3. τη χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό επίπεδο  (πέραν της μιας Π.Ε.) και την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων,
 4. την ανάληψη και διάθεση επιχορηγήσεων σε προνοιακά ιδρύματα από κρατικούς πόρους,
 5. την ανάληψη και διάθεση οικονομικής ενίσχυσης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων από κρατικούς πόρους

 

Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας,
 2. τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας, (παροχή τεχνογνωσίας για του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής),
 3. την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213) καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου των ιδρυμάτων  ή των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΜΦΗ), και των φορέων παιδικής προστασίας περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων και τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την  εποπτεία και τη διεκπεραίωση των διακρατικών και διεθνών υιοθεσιών,
 2. τη συγκέντρωση στοιχείων αναδόχων και θετών  οικογενειών και αποστολή τους στο ΕΚΚΑ για την τήρηση των αντιστοίχων μητρώων,
 3. τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για το σχεδιασμό προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού,
 4. την εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων,
 5. τη συνεργασία με φορείς της ΠΔΕ για τη διενέργεια ημερίδων προαγωγής υγείας και Κοινωνικής μέριμνας.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την τήρηση Πρωτόκολλου της υπηρεσίας,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την αρχειοθέτηση,
 4. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.