Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ 2014-2020)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έγινε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 10071/24-11-2016 Απόφασης Τροποποίησης από το Υπ.Α.Α.Τ (ΑΔΑ:ΩΤ4Λ4653ΠΓ-Ρ53,ΦΕΚ 3849/Β΄/ 30.11.16).

Συγκεκριμένα, ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 09-01-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση τροποποίησης του Υπ.Α.Α.Τ.

Μπορείτε να μπαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση και να θέτετε ερωτήματα. Σημειώνουμε ότι καλό θα ήταν πριν θέσετε το όποιο ερώτημα, να έχετε διαβάσει την ΥΑ που διέπει το υπομέτρο 6.1 και να έχετε ανατρέξει στη βάση γνώσεων του helpdesk προκειμένου να δείτε σχετικές απαντήσεις για την προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών.

 

Ερωτήματα στη διεύθυνση:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk

 

Βάση Γνώσεων:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk/knowledgebase.php