Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ 2014-2020)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έγινε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 10071/24-11-2016 Απόφασης Τροποποίησης από το Υπ.Α.Α.Τ (ΑΔΑ:ΩΤ4Λ4653ΠΓ-Ρ53,ΦΕΚ 3849/Β΄/ 30.11.16).

Συγκεκριμένα, ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 09-01-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση τροποποίησης του Υπ.Α.Α.Τ.