Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 13:19

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:
1.    Τις   διατάξεις   του   Ν.   1404/83   (ΦΕΚ   173/τ.   Α’/24-11-1983)  «Δομή  και  λειτουργία  των  Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,  73  και  74  του  Ν.  3528/2007  (ΦΕΚ  26/τ.  Α’/09-02-2007)  «Κύρωση  του  κώδικα
κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
3.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.  3613/2007  (ΦΕΚ  263/τ.  Α’/23-11-2007)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων  Ανεξάρτητων
Αρχών,  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης,  Σώματος  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης  και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  10  και  19  του  Ν.  3801/2009  (Φ.Ε.Κ.  163/τ.  Α’/04-09-2009)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων
προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  άλλες  διατάξεις  οργάνωσης  και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
5.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  68  παρ.  1  του  Ν.  4002/2011  (ΦΕΚ  180/τ.  Α’/22-08-2011)  «Τροποποίηση  της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σχετικά άρθρα (ανά ετικέτα)

επιστροφή στην κορυφή