Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Μαρία Διαμαντοπούλου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) της διοργάνωσης συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των βραβείων και συμμετοχή των βραβευθέντων σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και β) υπηρεσιών κάλυψης των εξόδων συμμετοχής των βραβευθέντων μελών για τη συμμετοχή τους σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και γ) της διοργάνωσης του τελικού διήμερου συνεδρίου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtiveTourism ECosystems» (ΜΙS: 5003479) του διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, της ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019 που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014–2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 27.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης (χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2020) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μικρότερου προσφερόμενου ποσού σε σχέση με το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ανά εξεταζόμενο και ανά μηχάνημα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση των παραδοτέων Π1 «Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού σχετικά με το θέατρο σκιών και τελική παρουσίαση ως ενιαία ψηφιακή συλλογή» και Π2 «Παραγωγή ντοκιμαντέρ για το θέατρο σκιών», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Σελίδα 1 από 29