//
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Μαρία Διαμαντοπούλου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Στο άρθρο 2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΕΕΣ)» του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 αναφέρονται τα εξής:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (μίσθωση/κράτηση 35 δωματίων για 3 διανυκτερεύσεις), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 6.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στα πλαίσια διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας «Regional Growth Conference (RGC)» που θα διεξαχθεί στην Πάτρα 2-4 Ιουλίου 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση στα πλαίσια διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας «Regional Growth Conference (RGC)» που θα διεξαχθεί στην Πάτρα 2-4 Ιουλίου 2020 α) υπηρεσιών τεχνικών ήχου συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 7.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, β) υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 8.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και γ) υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 2.480,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε τμήματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση στα πλαίσια διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας «Regional Growth Conference (RGC)» που θα διεξαχθεί στην Πάτρα 2-4 Ιουλίου 2020 α) υπηρεσιών εκτύπωσης συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 5.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, β) υπηρεσιών catering συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 8.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και γ) υπηρεσίες ψηφιακών διαλόγων συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 7.420,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε τμήματος.

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δύο οθονών τηλεόρασης και δύο οθονών ηλεκτρονικού υπολογιστή στα πλαίσια του έργου ESMARTCITY, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, μέχρι του ποσού των 80.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ReBrainGreece: α) ενημερωτικού portal για τις σχεδιαζόμενες δράσεις και β) συνεργατική πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα για διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και άλλων οργανισμών και ιδιωτών με απώτερο στόχο τη χάραξη datadriven, ευφυών πολιτικών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Σελίδα 10 από 41