Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Αλέξης Παπαχριστόπουλος

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι υπό πρόσληψη ειδικότητες είναι:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/-ης Συνεργάτη/-ιδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη γνωστοποίηση.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί :

 

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής έως και την 19/8/2019 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: ΩΣ9Λ7Λ6-896).

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ.2916/9-1-2019 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 61ΜΕ465ΧΘ7-ΤΜΚ) με την οποία προκηρύσσεται η κάλυψη του συνόλου των θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (βλ. συνημμένα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει την
21/1/2019, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 4/2/2019, ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, η ως άνω προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, επισυνάπτονται και σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Χριστόφορο Παπανικολάου, τηλ. 2613.613.421/-422/-106.

Επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για τις θέσεις με κωδικό 100, 102, 104 και 106 της υπ 'αριθ. Σ.Μ.Ε. 2/2018 Ανακοίνωσης καθώς και οι αναμορφωμένοι πίνακες απορριπτέων για τις θέσεις με κωδικό 100, 102 και 106, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των αντίστοιχων προσωρινών πινάκων.

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 2/2018 καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43, Πάτρα

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 2613-613430, -106, -149 ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιτυχόντων της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 1/2018 ανά κωδικό θέσης.

Επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 1/2018 καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη δ/νση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613430, -106, -149).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διασυνοριακής / διακρατικής συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2018.

 

Σελίδα 1 από 7