Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Αλέξης Παπαχριστόπουλος

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων µε μετάταξη υπαλλήλων, για τη στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας, καθώς και των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, εν όψει της ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από 1-1-2017 αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Στη συνημμένη Ανακοίνωση - Πρόσκληση, αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία - κλάδο και ανά περιφερειακή ενότητα.

Όσοι από τους υπαλλήλους της Π.Δ.Ε. έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης που έχουν προκηρυχθεί με τις υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090790 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090921ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090957 ΕΞ2016/14.06.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090942 ΕΞ2016/14.06.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ2016/06.07.2016 σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ2016/06.07.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20η Ιουλίου 2016, και έχουν διανύσει πριν από το διορισμό τους, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, παρακαλούνται όπως προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στην με αριθμό ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016/15.7.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που επισυνάπτεται.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δημοσίευσε ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων προσωπικού με μετατάξεις υπαλλήλων, μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας / κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. - Π.Ι.Ν.), προτίθετε να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΜΑ5 ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ε.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ», με Κωδικό MIS340040 και Προϋπολογισμό 427.500,00 Ευρώ μετά του ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα YMΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής από Εθνικούς Πόρους ΣΑ: 2011ΣΕ07580182 & από πόρους του: ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ –ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα Πρακτικά Εκλογών της 18ης Ιουλίου 2015, των Εφορευτικών Επιτροπών Μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, στις εν λόγω εκλογές σημειώθηκαν τα αποτελέσματα που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο .pdf

Η Τριµελής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (αα) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α’ / 08-12-2014) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισµό των επτά (7) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (ββ) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α / 08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, από 25-8-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με την υπ'  αριθμ. πρωτ. 93023/2740/2.5.2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 108980/1946/2.5.2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας και την υπ' αριθμ. πρωτ. 117314/3022/2.5.2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αντίστοιχα, για τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, και των τυχόν επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και για τη διενέργεια των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.

Σελίδα 2 από 7