Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Παρασκευή, 03 Οκτώβριος 2014 12:46

Οριοθετήσεις Υδατορεμάτων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να εντοπίσετε το ΦΕΚ οριοθέτησης. Οι Φάκελοι των οριοθετήσεων των υδατορεμάτων τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄94) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» στις αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ( Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος, Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου).