Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018 14:04

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αρ. 152288/03.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΕ2ΟΡ1Φ-2ΟΦ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 214198/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ51ΟΡ1Φ-92Ξ) απόφαση του έργου: «Αποθήκευση στερεών Επικινδύνων & μη Επικινδύνων Αποβλήτων», της εταιρείας «ΑΧΑΪΚΗ

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αρ. 152288/03.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΕ2ΟΡ1Φ-2ΟΦ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 214198/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ51ΟΡ1Φ-92Ξ) απόφαση του έργου: «Αποθήκευση στερεών Επικινδύνων & μη Επικινδύνων Αποβλήτων», της εταιρείας «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», στο ΟΤ 16, στη ΒΙΠΕ Πατρών, ΠΕ Αχαΐας