Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ - Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014-2017 ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 – 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 75537-22.12.2014 (ΦΕΚ B 3499 - 29.12.2014 - ΑΔΑ: 7ΣΥΩΦ-4ΣΨ) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε.( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. Εθνικό σκέλος

 • ΣΑΕΠ 001
  • ΣΑΕΠ 001 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 05.08.2014 (ΑΔΑ 7ΜΚΔΦ-Ξ9Α) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 001
  • ΣΑΜΠ 001 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 05.08.2014 (ΑΔΑ 71ΟΝΦ-71Φ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 101
  • ΣΑΕΠ 101 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 05.08.2014 (ΑΔΑ 78Ι0Φ-ΖΛΦ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 501
  • ΣΑΕΠ 501 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 05.08.2014 (ΑΔΑ ΩΕΒΠΦ-ΛΞΞ) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΕΠ 001 (ΑΑ#02/2014, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 278) (ΑΔΑ 7ΔΑΕ7Λ6-5Ι2) ( λήψη αρχείου)

B. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Β.1. ΕΣΠΑ

 • ΣΑΕΠ 001/8
  • ΣΑΕΠ 001/8 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 29.07.2014 (ΑΔΑ 7ΓΣΣΦ-ΖΟΤ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 001/8 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0735 30.07.2014 (ΑΔΑ 691ΦΦ-Λ08) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 001/8 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0805 01.09.2014 (ΑΔΑ 6528Φ-2Δ6) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 001/8
  • ΣΑΜΠ 001/8 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ 6Ε7ΤΦ-ΤΛΛ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 001/8
  • ΣΑNA 001/8 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑNA 001/8 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0781 01.09.2014 (ΑΔΑ Ω6Χ6Φ-Π9Χ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑNA 001/8 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0905 17.09.2014 (ΑΔΑ ΩΤΚ5Φ-Ρ2Ε) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 006/8
  • ΣΑNA 006/8 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ) ( λήψη αρχείου)

Β.2. Γ' ΚΠΣ

 • ΣΑΕΠ 001/3
  • ΣΑΕΠ 001/3 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ 74ΤΛΦ-Ν7Τ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 001/3 2014 - Προέγκριση ΑΑ#1006 20.10.2014 (ΑΔΑ Ω8ΧΚΦ-ΡΘΛ) ( λήψη αρχείου)

B.3. Λοιπά συγχρηματοδοτούμενα

 • ΣΑΕΠ 001/2
  • ΣΑΕΠ 001/2 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ Ω4Β4Φ-4ΛΜ) ( λήψη αρχείου)

B.4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

 • ΣΑΕΠ 301/8
  • ΣΑΕΠ 301/8 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 24.06.2014 (ΑΔΑ Ψ6ΥΙΦ-Τ6Μ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301/8 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0752 29.07.2014 (ΑΔΑ ΒΧΟ3Φ-7Ο6) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301/2
  • ΣΑΕΠ 301/2 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 22.07.2014 (ΑΔΑ Β3ΟΨΦ-ΖΚ9) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΕΠ 001/8 και ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#06/2014, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 307) (ΑΔΑ 7ΑΨ67Λ6-92Σ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΕΠ 001/8, ΣΑΜΠ 001/8 και ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#03/2014, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 277) (ΑΔΑ ΩΜΜΙ7Λ6-ΝΝΣ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΕΠ 301/8 και ΣΑΕΠ 301/2 (ΑΑ#01/2014, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 241) (ΑΔΑ ΩΙΡΕ7Λ6-3ΘΔ) ( λήψη αρχείου)

Γ. Έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους του πρώην Ε.Τ.Α.Ε.Α.

 • ΣΑΕΠ 401
  • ΣΑΕΠ 401 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 06.06.2014 (ΑΔΑ 7ΖΧ8Φ-4ΙΧ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 401 2014 - Προέγκριση ΑΑ#0874 21.10.2014 (ΑΔΑ 7ΞΚΟΦ-ΝΔ2) ( λήψη αρχείου)

Δ. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

1. ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ (ολοκληρώνεται εντός 2014)

 • ΣΑΕ 009
  • ΣΑΕ 009 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 07.08.2014 (ΑΔΑ 72Ω9Φ-90Ω) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜ 009
  • ΣΑΜ 009 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 07.08.2014 (ΑΔΑ 791ΡΦ-ΙΙΧ) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΕ 009 και ΣΑΜ 009 (ΑΑ#04/2014, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 293) (ΑΔΑ Ω4ΗΕ7Λ6-ΖΚΧ) ( λήψη αρχείου)

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

 • ΣΑΕ 440
  • ΣΑΕ 440 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 21.10.2014 (ΑΔΑ Ω8ΒΠΦ-ΟΜΓ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜ 440
  • ΣΑΜ 440 2014 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 21.10.2014 (ΑΔΑ 7ΜΚΘΦ-74Ξ) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ

 • ΣΑΕ 640
  • εκκρεμεί η έκδοση της συλλογικής απόφασης για το 2014
 • ΣΑΜ 640
  • εκκρεμεί η έκδοση της συλλογικής απόφασης για το 2014

5. ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

 • Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - 16.11.2013 (Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους) ( λήψη αρχείου)
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2015 14:09
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.