Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 01:43

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού GPS στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS THE GAP

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GPS-GNSS με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη) το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 11:02
επιστροφή στην κορυφή