Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 12:36

Διακήρυξη προμήθειας 4 οχημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας αναρτά την «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, KΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN σύναψη σύμβασης/συμβάσεων, για προμήθεια 2 επιβατικών αυτοκινήτων και 2 4x4 οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας για κάθε Τμήμα και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτή», και συνολικού προϋπολογισμου 95.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Συστεμικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 67902

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 3α Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 14:06
επιστροφή στην κορυφή