Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:29

Μεταφορά αρχείου σχολικών συμβούλων

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Αιτωλ/νιας αναρτά την:

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων Αγρινίου και Βόνιτσας στη νέα Δομή ΠΕΚΕΣ στην Πάτρα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Α. της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής".

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:46