Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 08:26

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.


Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 10:12