Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 12:17

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CINOVATEC: CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS»

>Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας προσόντων που αφορά την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/204116/3450/24-8-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC: CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS» με κωδικό MIS: 5003479,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ω3377Λ6-ΦΑΝ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 15:44