Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022 11:55

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ.

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (και του ΑΣΕΠ καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΜΨ946ΜΤΛ6-ΗΨΥ).

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022 15:14