Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 05:03

Εκτελεστική Επιτροπή

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

  1. Κατσιφάρας Απόστολος, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος της Επιτροπής

  2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

  3. Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

  4. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

  5. Καρπέτας Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

  6. Μπράμος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας

  7. Λύτρας Γιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

  8. Μητρόπουλος Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

  9. Μπαλαμπάνης Νίκος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

  10. Δριβίλας Δημήτρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης

Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της Περιφέρειας και παρακολουθεί την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας, καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης. Αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τους Αντιπεριφερειάρχες. Ασκεί τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο,
β) Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησης τους,
γ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή,
δ) Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων,
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού,
στ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των υπηρεσιών της Περιφέρειας,
ζ) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το σχέδιο: i) οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ii) κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών, iii) κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των Περιφερειακών υπηρεσιών,
η) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιφέρειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
θ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης,
ι) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
ια) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας,
ιβ) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017 19:26