Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2011 20:18

Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας:

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης

Συνδυασμός «Όλα από την Αρχή» 

Τακτικά μέλη:

 • Αμαλία Βούλγαρη - Πολονύφη
 • Μιχαήλ Γούδας
 • Ανδρέας Φίλιας
 • Νικόλαος Κατσουγκράκης
 • Χρήστος Μπιλίρης

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
 • Αγγελική Χαλιμούδρα
 • Βασίλειος Γιαννόπουλος
 • Μαρία Σαλμά
 • Χαράλαμπος Μπονάνος

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο»

Τακτικά μέλη:

 • Σπυρίδων Σκιαδαρέσης
 • Αντώνιος Χαροκόπος
 • Κωνσταντίνος Κόντης
 • Διονύσιος Καπλάνης

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Βασίλειος Σώζος
 • Νικόλαος Μπαλαμπάνης
 • Αθανασία Κουσκουρή

Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα Μπροστά»

 • Παναγιώτης Ανδρικόπουλος με αναπληρώτρια την Ζωή Αναστασοπούλου

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση»

 • Αναστασία Αγγελοπούλου

Συνδυασμός «Αντίσταση Πολιτών»

 • Βασίλης Χατζηλάμπρου με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κούστα

 

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας" συστάθηκε στην 11η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Απόφαση Νο 145) βάση του ΦΕΚ 3982/τ. Β΄/01.11.2019. Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

 1. Εγκρίνει τη Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
 2. Μεταβιβάζει στην επιτροπή αυτή, κατά τα άρθρα 163 και 164 του Ν. 3852/2010 τις αρμοδιότητες των Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οικονομίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
  1. Την έγκριση σύναψης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή.
  2. Την έγκριση σύναψης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή.
  3. Τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  4. Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουρισμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας.
  5. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων που αφορούν στη διεκδίκηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων.
  6. Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Εκθέσεις πάσης φύσεως.
  7. Την έγκριση υποβολής πρότασης, αποδοχής και υλοποίησης χρηματοδοτούμενου ή συγχρηματοδοτούμενου έργου για την οποία απαιτείται Απόφαση Συλλογικού Οργάνου.
  8. Την έγκριση ενεργειών ή δράσεων (ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.) που αφορούν την συμμετοχή και προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
  9. Κάθε απόφαση που αφορά τις Λαϊκές Αγορές και ανήκει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  10. Κάθε απόφαση που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/6.8.2003).
  11. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής.
  12. Την έγκριση συμμετοχής σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
  13. Την έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
  14. Την έγκριση κοινής οργάνωσης με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή τους στους νέους.
  15. Την έγκριση υλοποίησης Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
  16. Την έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  17. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
 3. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Αντίστοιχα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2021 18:38