Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 04:35

Οικονομική Επιτροπή

Αρμοδιότητες

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο της και οκτώ (8) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο, από τα οποία τρία (3) μέλη εκλέγονται από το σύνολο της μειοψηφίας. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ) Την ευθύνη για την κατάρτιση, διεξαγωγή και αξιολόγηση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Περιφέρεια.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019 13:01