Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 04:35

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπράμος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αυγέρης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 4. Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 8. Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αναπληρωματικά Μέλη Οικομικής Επιτροπής

 1. Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 3. Καπράλος Σπύρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 4. Κωσταριάς Δημήτρης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 6. Κατσακούλης Ευάγγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 7. Κελεπούρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 8. Χήνος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας

Αρμοδιότητες

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο της και οκτώ (8) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο, από τα οποία τρία (3) μέλη εκλέγονται από το σύνολο της μειοψηφίας. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ) Την ευθύνη για την κατάρτιση, διεξαγωγή και αξιολόγηση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Περιφέρεια.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Μάρτιος 2017 09:27
επιστροφή στην κορυφή