Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2016 17:51

1η/2016 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε στην 1η/2016 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών & Αμερικής 32, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α΄87/7.6.2010 ) "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης", με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος , Υφαντής Νικόλαος).
    Σε αυτόν τον σύνδεσμο υπάρχουν, για το θέμα, αρχεία προς μεταφόρτωση
  2. Επικύρωση πρακτικού 1ης/2015 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.