Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2017 15:32

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

 

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4386/2016 (Α 83) που αντικατέστησε το άρθρο 10 του Ν.4310/2014 (Α 258) συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη (Υπ' αριθμ. 147/2-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)» (ΑΔΑ ΩΡΠΕ7Λ6-ΜΚΟ))  Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:

 1. Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
 2. Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου − Περιφέρειας.
 3. Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.

Με την υπ αριθμ' 10550/97/13-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας που αποτελείται από:

 1. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής – Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ).
 3. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Κουμπιάς Σταύρος του Αντωνίου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών.
 5. Σαλάχας Γεώργιος του Χρήστου, Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
 6. Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
 7. Καρυδάς Ιωάννης του Χρήστου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.
 8. Σιαμπλής Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας.
 9. Κεπενού Ελένη του Γεωργίου, Στέλεχος Διοίκησης Ιδιωτικής Επιχείρησης.
 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 11. Παναγιωτακοπούλου Ελένη του Νικολάου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Στην 1η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας (16-3-2017) έγινε η συγκρότησή του σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
 • Αντιπρόεδρος: Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου
 • Γραμματέας: Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου
 • Αναπλ. Γραμματέας: Καρυδάς Ιωάννης του Χρήστου

Τέλος με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και ειδικότερα στ εδάφιο ii, της παραγράφου 3 του άρθρου 4 «Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» προβλέπεται ‘ότι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την:

 • υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία, και
 • ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Περιφέρεια, περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

 


Συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας


 

psek-meeting-1

Συνημμένα αρχεία:

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 14:49