//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Αλέξης Παπαχριστόπουλος

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες (Κωδ. αναφοράς Κ1, Κ2, Κ3), στα πλαίσια του έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area» με κωδικό MIS: 5003145, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύβασης μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Συμμαχία για την αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» - AETHER, με κωδ. ΜΙS: 5070064, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" 2014-2020».

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επιστημονικό/η συνεργάτη/ιδα κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.138665/2922/26.05.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR» με κωδικό Έργου: LIFE 17IPC/GR/000006, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων και β) ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων για τη θέση επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας που αφορά την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.138665/2922/26.05.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptationpolicyacrossGreece - LIFE-IPAdaptInGR» με κωδικό Έργου:LIFE17IPC/GR/000006, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ψ75Β7Λ6-Γ64.

 

Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 01-07-2021 έως και 03-07-2021.

 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: LIFE-IP AdaptInGR - ____ Όνομα _ Επίθετο»

 

Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή συνεργάτη/ιδα (Κωδ. αναφοράς Κ1), στα πλαίσια του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR» με κωδικό Έργου:LIFE17 IPC/GR/000006, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις Κ1 & Κ2 που αφορούν την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ./ 90329/2186/08.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό ΜΙS:5003273, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7Λ6-Δ63.

Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ1, β) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων  των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ1 και γ) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων  των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ2 που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/90329/2186/08.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού«SPARC- Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7Λ6-Δ63.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων» (Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and OpenData) και διακριτικό τίτλο «HERIT-DATA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 με κωδικό (Project Number 3244).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SPARC- Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς»,με κωδικό ΜΙS:5003273, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «interreg Ελλάδα-Iταλία 2014-2020».

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις εξωτερικών συνεργατών που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.5814/115/11.01.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «ICONWOM-EN”- Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises/ Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων, με κωδ. ΜΙS:5003919,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΜ287Λ6-1ΦΜ.

Σελίδα 1 από 9