Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 10:03

ESMARTCITY

LOGO COLOUR ESMARTCITY

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο esmartcity ((Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking) – ESMARTCITY) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 235.000,00€, και το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες.

Το έργο με τίτλο «ESMARTCITY: Enabling Smarter City in the MED Area through Networking» του προγράμματος «INTERREG MED 2014-2020» έχει σαν κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των πόλεων της περιοχής MED δημιουργώντας καινοτόμα οικοσυστήματα, που εμπλέκουν φορείς της τετραπλής έλικας (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Δημόσιες Αρχές), και την εφαρμογή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης, που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη με λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον, παράγοντας επιπροσθέτως νέα σενάρια απασχόλησης και διαβίωσης.

Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, το έργο αποβλέπει στην πιλοτική δοκιμή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πολίτη στο πεδίο των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακώς αποδοτικών κτηρίων και του έξυπνου δημόσιου φωτισμού.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Αύγουστος 2019 12:48
επιστροφή στην κορυφή