Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ 2014-2020)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την 5η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο Υπομέτρο 4.1, Δράσεις: 4.1.1 & 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης).

Οι συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά κυρίως στα εξής:

Άρθρο 12, παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: "Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018............................................................... Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 14/09/2018 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 10/09/2018".

Άρθρο 12, παρ. 9 αντικαθίσταται ωε εξής: "Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 01/10/2018".

Άρθρο 12, παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής: "Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 30/08/2018".

 

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση Τροποποίησης.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ επισυνάπτει έγγραφο του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι πρόκειται να ενταχθούν ως πληρωτέοι όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018), κατά την οποία τροποποιείται το ποσό που διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το οποίο διαμορφώνεται σε 30.349.000 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση Τροποποίησης.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4/υπομέτρο 4.1/Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (5148/18-6-2018, ΦΕΚ 2475Β΄/27-6-2018, ΑΔΑ: ΨΝΗΣ4653ΠΓ-ΩΑΗ).

Η συγκεκριμένη τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 12 της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως τα εξής:

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 21/12/2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου, ορίζεται η 30/08/2018 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις  26/08/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 14/09/2018.

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 16/07/2018.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική απόφαση τροποποίησης.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 12 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

"Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 20/07/2018. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος".

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 

Σελίδα 1 από 2