Δημιουργία μουσείου καπνού και στεγασμένου πολυχώρου


Τίτλος

Δημιουργία μουσείου καπνού και στεγασμένου πολυχώρου

Περιγραφή

Προτείνεται η δημιουργία ενός μουσειακού πολυχώρου, με αναφορά στην ιστορία της παραγωγής και επεξεργασίας καπνού. Για την υλοποίηση προτείνεται να αξιοποιηθεί το μοντέλο ΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ανήκει σε Ιδιώτη

Κατάρτιση Μελετών

Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας

 

© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.