Αξιοποίηση έκτασης στο Αγριλοβούνι Μπούκας


Τίτλος

Αξιοποίηση έκτασης στο  Αγριλοβούνι Μπούκας

Περιγραφή

Προτείνεται η αξιοποίηση έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων στον οικισμό Μπούκας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Απαιτείται να γίνουν ενέργειες αποχαρακτηρισμού της έκτασης από δασική

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.