Κατασκευή Φωτοβολταΐκών Πάρκων


Τίτλος

Κατασκευή Φωτοβολταΐκών Πάρκων

Περιγραφή

Προτείνεται η αξιοποίηση εκτάσεων στην περιοχή Σταροχώρι και Τριταίας για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών/ εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.