Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Το ισχύον ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε με την 9966/20-12-2005 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η εκ νέου Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ προκύπτει από την ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Η Περιφέρεια καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέχρι και την 11η Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00 , και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του:

  1. προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr) και
  2. προς τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ταχ. Δ/νση: Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, email: pesda@pde.gov.gr, periv.energy@pde.gov.gr),

Η εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στη Περιφέρειά μας. Ευκαιρία, στην οποία προσκαλούμε να πάρουν μέρος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι φορείς του τόπου, τα πανεπιστήμια και οι πολίτες, των οποίων την ενεργή συμμετοχή προσδοκούμε, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινά σήμερα.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος - Νίκος Υφαντής
13 Ιουλίου 2016

Τι είναι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 (Σχέδια Διαχείρισης) και 23 (Προγράμματα για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, καθώς και την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Οι στόχοι του εν λόγω ΠΕΣΔΑ είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους στόχους που δίνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.


Τι είναι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ);

Η διαδικασία ΣΜΠΕ αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση του όποιου σχεδίου ή προγράμματος εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού με απώτερο σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.

Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ προκύπτει από την ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.


Φορέας Υλοποίησης

Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Αν δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.

Σύμφωνα με τη Διαπιστωτική πράξη με α.π 138000/12762/21-10-2014 το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ και η ΣΜΠΕ του σχεδίου, εκπονείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού ο «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ο οποίος συστάθηκε με την αριθμ. Οικ. 47683/9002/29-5-2012 (ΦΕΚ 1849 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, υφίσταται μεν αλλά δεν έχει συγκροτηθεί, με ευθύνη των Δήμων της ΠΔΕ