Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Πρόσφατη ενημέρωση

σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διαβούλευση μέσω κατάθεσης γραπτών απόψεων και παρατηρήσεων
προθεσμία έως και τις 11 Αυγούστου, 15:00

 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος,
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος (Γραφείο 8), 264 41, Πάτρα,
τηλέφωνο: 2613 613 526
φαξ: 2613 613 529
email: periv.energy@pde.gov.gr, pesda@pde.gov.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 2ος όροφος, 264 41, Πάτρα,
τηλέφωνο: 2613 613 268, 2613 613 270
φαξ: 2610 453 294
email: pesda@pde.gov.gr

Ανακοινώθηκε η παραλαβή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου: «Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Σας ανακοινώνουμε ότι παρελήφθη από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) η υπ’ αρ. πρωτ. 33567/5-7-2016 Σ.Μ.Π.Ε. τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ / ΠΔΕ.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β'/ 05-09-2006) προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του:

α) προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr) και

β) προς τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ταχ. Δ/νση: Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, email: pesda@pde.gov.gr, periv.energy@pde.gov.gr,),

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων ορίζεται το διάστημα από 13-7-2016 έως 11-8-2016.

Τα στοιχεία του φακέλου την εν λόγω Σ.Μ.Π.Ε. θα βρίσκονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14, Πάτρα) καθώς επίσης και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας», «ΠΑΤΡΙΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ».