Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (13.04 MBytes)


Υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης ΑΣΑ (4.69 MBytes)

Χάρτης κατανομής απορριμμάτων ανά Π.Ε. (3.89 MBytes)

Χάρτης χρήσεων γης κατά Corine Land Cover 2000 (2.42 MBytes)

Χάρτης προστατευόμενων περιοχών Περιφέρειας (6.70 MBytes)

Γεωλογικός χάρτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (10.12 MBytes)

Προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ (4.74 MBytes)