Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2020 09:45

Εκδόθηκε η διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην ΠΕ Αχαΐας

Η Δ/ΝΣΗ Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αχαΐας / Τμήμα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου & Φυτοπροστασίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

«Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας»

Κώδικος CPV 77100000-1

Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 622.000 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε δεκαοκτώ (18) περιοχές.

Προσφορές υποβάλλονται, για μία ή περισσότερες ή για όλες τις περιοχές του διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 315.369 € χωρίς Φ.Π.Α. (356.366,97 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.295.0879.01.1342.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 15-11-2022 και αφορά τρεις ελαιοκομικές περιόδους.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1/4/2020, με προσωρινό αριθμό αναφοράς 20-162408-001.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 3/4/2020

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».

(Α/Α/ Συστήματος : 90253) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ                    6/4/2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την                 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την           3/5/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την                       7/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.grκαι www.pde.gov.gr.

Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2613-613718-723-706-714.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.