Τρίτη, 07 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Από την Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 η εκστρατεία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τη συνδρομή της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται στην Ηλεία μέχρι και το Σάββατο 11 Απριλίου 2020.

Η δράση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο νομό μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου - Covid 19 και της δυσκολίας πρόσβασης των πολιτών στις δομές υγείας. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται πράξη με τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και Δήμων της Ηλείας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»

Κώδικος CPV77100000-1

Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 4.167.000 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε οκτώ (8) ομάδες.

Προσφορές υποβάλλονται, για μία ή περισσότερες ή για όλες τις Ομάδες του διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.256.409,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (1.419.742,17 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 03.295/5241.01.0005

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά.

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 15-11-2022 και αφορά τρεις ελαιοκομικές περιόδους.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 01/04/2020, με αριθμό αναφοράς 2020/S067-159652.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 06/04/2020

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος : 89911) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 06/04/2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 06/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 26213-60417, 26213-60415.

 

 

 

                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ

                                                                                  

                                                                                                                                                                

                                                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Δ/ΝΣΗ Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αχαΐας / Τμήμα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου & Φυτοπροστασίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

«Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας»

Κώδικος CPV 77100000-1

Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 622.000 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε δεκαοκτώ (18) περιοχές.

Προσφορές υποβάλλονται, για μία ή περισσότερες ή για όλες τις περιοχές του διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 315.369 € χωρίς Φ.Π.Α. (356.366,97 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.295.0879.01.1342.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 15-11-2022 και αφορά τρεις ελαιοκομικές περιόδους.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1/4/2020, με προσωρινό αριθμό αναφοράς 20-162408-001.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 3/4/2020

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».

(Α/Α/ Συστήματος : 90253) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ                    6/4/2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την                 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την           3/5/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την                       7/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.grκαι www.pde.gov.gr.

Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2613-613718-723-706-714.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αντιμετώπιση ελλείψεων στη σήμανση, αλλά και η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις παρεμβάσεις που θα ξεκινήσουν σύντομα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Ήδη σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρησης Σήμανσης και Ασφάλισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (3/2020) της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που δημοσιοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει κακοκαιρία που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από αύριο Σάββατο (04-04-2020) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις ανέμους, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια όπου θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πιο αναλυτικά:

Σελίδα 1 από 424