Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης ανάγονται ιδίως σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος δια βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Απασχόλησης είναι αρμόδιο ιδίως για την εποπτεία και τον συντονισμό της υλοποίησης προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

 

Το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας,
 2. την παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ),
 3. την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

 

Το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας, όπως:
  • η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών,
  • ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας,
  • η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις, σε επίπεδο Περιφέρειας,
  • η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας
 2. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης των ΚΕΚ της Περιφέρειας,
 3. την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες και τις σχέσεις της Διεύθυνσης, περιλαμβανομένης της μέριμνας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες και τους φορείς, τη διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά μητρώα, των άρθρων 9 και 17 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
 4. το συντονισμό πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων που αφορούν περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες, τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς σε επίπεδο Περιφέρειας,
 5. την κοινή οργάνωση, με φορείς, πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, καθώς και για τη σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση όπως:  

 1. την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την αρχειοθέτηση των εγγράφων,
 4. την εκκαθάριση των αρχείων,
 5. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού,
 6. την επικύρωση διοικητικών εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.