Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Διοίκησης

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στο σχεδιασμό και την επίβλεψη εφαρμογής βελτιώσεων στη διοικητική τους οργάνωση, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και, τέλος, στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Η Διεύθυνση Διοίκησης έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και απαρτίζεται από τις εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού και την στελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 2. τη μέριμνα για την βελτίωση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, αξιολόγησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στοιχείων, προτάσεων και απόψεων σχετικά με την διόρθωση, αναβάθμιση και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας,
 3. την εφαρμογή διαδικασιών, συστημάτων και εργαλείων ποιότητας και βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης,
 4. τη μηχανογράφηση  του ανθρώπινου δυναμικού και την συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή σχετικών στοιχείων,
 5. την παρακολούθηση και προετοιμασία των διαδικασιών, αξιολόγησης των υπαλλήλων της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού που τηρεί το φυσικό αρχείο του μητρώου των υπαλλήλων,
 6. τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων, τη σχεδίαση και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος,
 7. την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, καθώς και για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και των δημοψηφισμάτων.

 

Το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας και ιδίως για:

 1. την έκδοση όλων των ατομικών πράξεων που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται ή ασκείται στις Υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ιδιότητα, όπως διορισμός, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότηση υπαλλήλων, κ.α.,
 2. την έκδοση κανονιστικών πράξεων όπως, ορισμός Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφής κ.λ.π.,
 3. τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
 4. την εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μέριμνα για την απογραφή και καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις Υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 2. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου,
 3. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν τη στέγαση και τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., τον εξοπλισμό τους, την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτησή τους, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλισή τους,
 4. την προέγκριση και έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 5. τη συγκέντρωση και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και κίνηση των ανωτέρω οχημάτων (καύσιμα, service, ανταλλακτικά, επισκευές κ.λπ.),
 6. την προώθηση όλων των παραστατικών που απαιτούνται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης,
 7. την έγκριση για οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης για μεταφορά προσώπων, υλικών κ.λπ.

 

Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την τήρηση ψηφιακού και φυσικού αρχείου των πράξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και των υπολοίπων συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους,
 2. τη γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Παρατάξεων,
 3. τη χορήγηση βεβαιώσεων για την ιδιότητα και τη χρονική περίοδο άσκησης καθηκόντων των μελών των Συλλογικών Οργάνων,
 4. την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνση,
 2. τη διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης τη Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.