//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Διεύθυνση Διοίκησης

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στο σχεδιασμό και την επίβλεψη εφαρμογής βελτιώσεων στη διοικητική τους οργάνωση, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και, τέλος, στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Η Διεύθυνση Διοίκησης έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και απαρτίζεται από τις εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Οργάνωσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού και την στελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 2. τη μέριμνα για την βελτίωση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, αξιολόγησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στοιχείων, προτάσεων και απόψεων σχετικά με την διόρθωση, αναβάθμιση και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας,
 3. την εφαρμογή διαδικασιών, συστημάτων και εργαλείων ποιότητας και βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης,
 4. τη μηχανογράφηση  του ανθρώπινου δυναμικού και την συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή σχετικών στοιχείων,
 5. την παρακολούθηση και προετοιμασία των διαδικασιών, αξιολόγησης των υπαλλήλων της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού που τηρεί το φυσικό αρχείο του μητρώου των υπαλλήλων,
 6. τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων, τη σχεδίαση και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος,
 7. την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, καθώς και για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και των δημοψηφισμάτων.

 

Το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας και ιδίως για:

 1. την έκδοση όλων των ατομικών πράξεων που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται ή ασκείται στις Υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ιδιότητα, όπως διορισμός, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότηση υπαλλήλων, κ.α.,
 2. την έκδοση κανονιστικών πράξεων όπως, ορισμός Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφής κ.λ.π.,
 3. τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
 4. την εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μέριμνα για την απογραφή και καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις Υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 2. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου,
 3. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν τη στέγαση και τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε., τον εξοπλισμό τους, την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτησή τους, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλισή τους,
 4. την προέγκριση και έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας,
 5. τη συγκέντρωση και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και κίνηση των ανωτέρω οχημάτων (καύσιμα, service, ανταλλακτικά, επισκευές κ.λπ.),
 6. την προώθηση όλων των παραστατικών που απαιτούνται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης,
 7. την έγκριση για οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης για μεταφορά προσώπων, υλικών κ.λπ.

 

Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την τήρηση ψηφιακού και φυσικού αρχείου των πράξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και των υπολοίπων συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους,
 2. τη γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Παρατάξεων,
 3. τη χορήγηση βεβαιώσεων για την ιδιότητα και τη χρονική περίοδο άσκησης καθηκόντων των μελών των Συλλογικών Οργάνων,
 4. την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνση,
 2. τη διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης τη Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας.