Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της Π.Ε. για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε Π.Ε., στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Π.Ε., στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων,  στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην Π.Ε. και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Π.Ε.,
 2. την τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων καθώς και τη διαχείριση της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,
 3. την έκδοση όλων των ατομικών πράξεων που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται ή ασκείται στις Υπηρεσίες της Π.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ιδιότητα, όπως διορισμός, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 4. τη διαχείριση και διεκπεραίωση εκλογικών θεμάτων σε επίπεδο Π.Ε. και ειδικότερα των διαδικασιών προετοιμασίας, διενέργειας και μεταβίβασης των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάδειξη μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των οργάνων της Περιφέρειας και των Δήμων σε επίπεδο Π.Ε., καθώς και των δημοψηφισμάτων,
 5. οποιαδήποτε αρμοδιότητα που αφορά διοικητικής φύσεως θέματα που προβλέπονται από σχετική διάταξη νόμου.

 

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Π.Ε. και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας,
 2. την τήρηση Αποθήκης προμηθευόμενων ειδών και υλικών και τη μέριμνα για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Π.Ε. αρμοδιότητάς του,
 2. την επιμέλεια για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και την παρακολούθηση της απόδοσής τους,
 3. την επιμέλεια των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων,
 4. την προστασία και διαχείριση της περιουσίας της Π.Ε. τηρώντας τα προβλεπόμενα με το αντικείμενο των αρχείων ή βιβλία.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. τη μέριμνα για την απογραφή και καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις υπηρεσίες της Π.Ε.,
 2. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου,
 3. τη συγκέντρωση αιτημάτων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν τη στέγαση και τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε., τον εξοπλισμό τους, την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτησή τους, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλισή τους,
 4. την προέγκριση και έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων των Υπηρεσιών της Π.Ε.,
 5. τη συγκέντρωση και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και κίνηση των ανωτέρω οχημάτων (καύσιμα, service, ανταλλακτικά, επισκευές κ.λπ.),
 6. την προώθηση όλων των παραστατικών που απαιτούνται για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης,
 7. την έγκριση για οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης για μεταφορά προσώπων, υλικών κ.λπ.

 

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυσνης,
 2. τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Π.Ε.,
 3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους πολίτες, καθώς και την χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Π.Ε.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.