Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την κάτωθι διευκρίνηση:

"ΘΕΜΑ:Διευκρίνιση στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 38977/457/12-2-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια διενέργειας της αριθ. 388377/6117/23-12-2019 διακήρυξης του 6ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο με κωδικό ΤΑΓ-Δ427 δεν υφίσταται πλέον σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΦΟ 12/81/17.02.2020 έγγραφο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγρινίου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Παιδείας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με το υπ’αριθμ. 47246/699/17.02.2020 έγγραφο τους.

Τυχόν προσφορά που θα υποβληθεί για το ανωτέρω δρομολόγιο δεν θα ληφθεί υπόψη.

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 09:37

Δημοσίευση 2ΓΔ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/τ.ΑΣΕΠ/5-2-2020 η υπ' αριθ. 2ΓΔ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτ/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ 6ου ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ΚΑΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)»» ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Σελίδα 1 από 112