Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 διαγωνισμού προσλήψεων 5 Τομεαρχών του Προγράμματος Δακοκτονίας 2018 για την ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από την Πέμπτη 19/7/2018 μέχρι και την Δευτέρα 30/7/2018.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΤΑΚOΛΟ»προϋπολογισμού 11.904.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το E.Π «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020   (ΣΑΕΠ 001/1) Κωδικός έργου 2016ΕΠ00110036.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Σελίδα 1 από 74