Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 4.230,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
(Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%, του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.595.518,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σελίδα 1 από 100