Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ - ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ».

 

 

 

 

Δημόσια Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης επιστημονικού/-ής συνεργάτη/-ιδας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδα γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών/-ιδων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων: Π.Ε. Νομικών (θέση μία), Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (θέση μία) και Τ.Ε. Πολιτικών Έργων Υποδομής (θέση μία), σύμφωνα με τη συνημμένη δημόσια γνωστοποίηση.

Σελίδα 1 από 108