Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριάντα (30) αδειών ανανέωσης 3ετους διάρκειας του αντιβιοτικού «Trendmicro Worry Free business Security» για τις Υπηρεσίες της ΠΔΕ, συνολικής δαπάνης ποσού 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τον «5ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρατείνεται, μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης το κορονωϊού.

Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Αιτωλοακαρναίας ανακοινώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, (συστεμ. Αριθμός:85942) λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα λόγω του Κορωνοϊου (υπολειτουργία Υπηρεσιών όπως Δικαστήρια, Εφορείες) έως την 31/03/2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξήντα (60) διαδικτυακών (web) καμερών για την προώθηση των τηλεδιασκέψεων των Συλλογικών Οργάνων και της εξ αποστάσεως εργασία του πολιτικού και τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Σελίδα 1 από 113