Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας», προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ:17Η ,21Η ,23Η , 24Η, 25Η , ΚΑΙ 43Η , ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την Μελέτη Οριστικής Οριοθέτησης, τη μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων
διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών στον Σελινούντα ποταμό και συγκεκριμένα
στο τμήμα του από την εκβολή στη θάλασσα (Χ
Μελισσίων (Χ.Θ. 9+970), σε μήκος 10,00 χλμ. ώστε να υπάρχει πληρότητα δημοπράτησης του 2
περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκ
των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:
- Τοπογραφική Μελέτη
- Γεωλογική Μελέτη
- Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
- Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής,
- Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής
μελέτης
- Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λήγει την 16/12/2019 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 82553.

Η αποσφράγιση των ενδεικτικών προσφορών που θα κατατεθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού με Α/Α 82553 θα αποσφραγιστούν την 20/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Σελίδα 1 από 109