Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018 09:21

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 10Κ/2018

Eκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 118 μονίμων υπαλλήλων σε παραμεθόριους και νησιωτικούς δήμους (10Κ/2018).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου και λήγει στις 13 Νοεμβρίου, ώρα 14:00.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, στην διεύθυνση: 

ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται έως τις 16 Νοεμβρίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης μέχρι του ποσού των 71.191.50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016  (ΦΕΚ  159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Σελίδα 1 από 82