Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη δημιουργία και υποστήριξη περιπτέρου για συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στην 83η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 6ο Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ»  που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη 8-16 Σεπτεμβρίου 2018,  συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 9.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας αναρτά την κάτωθι δημοσίευση:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN:Προμήθεια Δώδεκα (12) επιδαπέδιων κλιματιστικών (με ποδαράκια και τηλεχειριστήριο) προς αντικατάσταση παλαιών του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος για τοποθέτηση σε γραφεία των Υπηρεσιών του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας αναρτά την εξής δημοσίευση:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN: Προμήθεια Δέκα (10) κλιματιστικών τοίχου για τοποθέτηση σε γραφεία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα οκτώ (8) κλιματιστικές μονάδες απόδοσης 9.000 Btu/h(ενδεικτικό κόστος 3.800,00 ευρώ) και δυο (2) κλιματιστικών μονάδων απόδοσης 12.000 Btu/h (ενδεικτικό κόστος 1.200,00 ευρώ), συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διοργάνωση της διήμερης εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στον Πύργο στις 29-30/08/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) μέχρι του ποσού των 2.065,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ. αριθμ. 182047/8213/12-06-2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών προσφορών έως την Κυριακή 19/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στα πλαίσια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Σελίδα 1 από 76