Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: από 18-01-2021 έως και 22-01-2021.

Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 10:36

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 440.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ICON WOMEN”- integrating innovation and promoting cluster organization in women enterprises / ενσωμάτωση καινοτομίας, προώθηση και οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών γυναικείων επιχειρήσεων, με κωδ. mis:5003919, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «interreg Ελλάδα-Iταλία 2014-2020».

Σελίδα 1 από 131