Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να καλύψει έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της Έδρας (Πάτρα)  και στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Ι.Π. Μεσολογγίου). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση από 07-08-2020 έως και 17-08-2020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σελίδα 1 από 121