Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Έργου INCUBA – Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες, του Διακρατικού Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο: “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the acrossborder GREECE - ITALYarea” «AUTHENTIC-OLIVE-NET», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 28.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Σελίδα 1 από 126