Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/125425/2477/28-05-2020 (ΑΔΑ:Ω09ΤΛ6-762) Διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 28.148,00 ευρώ   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείαςγια το έτος 2020»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για: α) την τακτική συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαϊας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.5000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.000,00 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και 1.000,00 ευρώ για ανταλλακτικά) και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την τακτική συντήρηση.

Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 28.148,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2020.

Σελίδα 1 από 117