Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α΄ Φάση 4ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023)

Στα πλαίσια της χάραξης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (άρθρο 268 του Ν. 3852/2010) και των αναγκών οργάνωσης, προγραμματισμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, εγκρίθηκε με την αρ. 27/25-05-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου η Α΄ Φάση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023) με το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο αποτυπώνεται το νέο αναπτυξιακό όραμα που περιγράφεται ακολούθως:

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 29 / 10 / 2019 Λήξη 30 / 11 / 2019
ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 15 / 06 / 2015 Λήξη 15 / 08 / 2015
Σελίδα 1 από 2