Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες

Έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες τμημάτων

Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας απαρτίζουν οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Π.Ε.

 

Στο Τμήμα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Π.Ε.

 

Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται  στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, και εκτελούνται σε επίπεδο Π.Ε., καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

  1. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης,
  2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
  3. την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης,
  4. την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης, σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστημα προμηθειών της Περιφέρειας,
  5. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού