Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Επαναδιαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της υπ’αρ. πρωτ. 188560/19.01.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της εγκατάστασης παραγωγής λιπαντικών – γράσων από αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα - σαπουνέλαια) της εταιρείας με επωνυμία "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." πρώην "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ A.E.", η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, του Ν. Αχαΐας (ΠΕΤ 1909173914/11.12.2019).

Σελίδα 1 από 174