Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Σας ανακοινώνουμε κατ΄ άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2015.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010)» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωση στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία αρχίζει με την έκδοση της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και περατώνεται με την εισαγωγή του θέματος αυτού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.