Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.3852/2010.

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), όπως ισχύει.

 

Σας ανακοινώνουμε κατ΄ άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2017.

Σας ανακοινώνουμε κατ' άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ότι στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Πάτρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2016.