Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 00:17

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όρων Χρήσης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γνωστοποιούμε ότι, κατά την επίσκεψη των χρηστών της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε) και την γένει χρήση του site της (www.pde.gov.gr) τηρούνται, κατά το μέρος που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (όπως περιγράφονται διεξοδικότερα στο δικτυακό τόπο «www.dpa.gr»). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοχώρου της Π.Δ.Ε. υπόκειται στους περιγραφόμενους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πλην ειδικής αναφοράς, όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αδειοδοτημένο με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-SA 3.0 GR). Είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου όπως επίσης και η τροποποίησή του. Προυποθέσεις για τη διανομή και τη διασκευή του περιεχομένου είναι η αναφορά στο δημιουργό (θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή τον χορηγούντα την άδεια χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς) και η παρόμοια διανομή (αάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες νομικό μέρος της άδειας χρήσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την επίσκεψη των χρηστών/επισκεπτών των ιστοσελίδων της Π.Δ.Ε. είναι πιθανό να ζητηθεί από αυτούς να δηλώσουν (προσωπικά) δεδομένα (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, διαγωνισμοί, αποστολή ενημερωτικού υλικού σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κλπ.) και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, στην οποία έχει ήδη ο χρήστης/επισκέπτης ρητά συγκατατεθεί, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες της Π.Δ.Ε. Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας μας δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Π.Δ.Ε. προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι δυνατόν, επίσης, να συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται από μέρους μας για την όσο το δυνατό πλήρη, ικανοποιητική, λειτουργική και άμεση πρόσβαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης που παρέχεται μέσω της δημόσιας ανοικτής πρόσβασης στο κοινό και είναι δυνατόν, περαιτέρω, να εξελίσσεται σε περισσότερο ανοικτού, διαδραστικού τύπου επικοινωνία με τη συμμετοχή των ωφελούμενων ιδιωτών στις παρεχόμενες αυτές Υπηρεσίες.

Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο νοείται ότι ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης οίκοθεν αναγνωρίζει ότι η Π.Δ.Ε. δύναται περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει την παρούσα πολιτική διαχείρισης κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση που θα αφορά τους όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα συμπεριληφθεί στην παρούσα ανακοίνωση. Προτρέπουμε τους χρήστες του ιστοχώρου της Π.Δ.Ε. να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, η δε χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω από μέρους των χρηστών.

Ο ιστότοπος της Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από μέρους μας, και ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Π.Δ.Ε. λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της, τα οποία είναι υπό τον έλεγχό της. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η Π.Δ.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) της Π.Δ.Ε. ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ’ αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Στα πλαίσια επικοινωνίας των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τις Υπηρεσίες της, παρέχεται στον εσωτερικό σύνδεσμο www.pde.gov.gr/ds/ η δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών κλήσης όλων των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους προσωπικούς - υπηρεσιακούς λογαριασμούς τους (xyz--ΑΤ--pde.gov.gr). Η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε υπηρεσιακό (Υπηρεσιακής Μονάδας) ή ατομικό (Υπηρεσιακό) λογαριασμό είναι δυνατή, είτε απευθείας συμπληρώνοντας την προβλεπόμενη φόρμα στην προαναφερόμενη ιστοσελίδας μας, είτε μέσω του λογισμικού του ιντερνετικού παροχέα (provider) του υποκειμένου, είτε και ανεξάρτητα μέσω των ελεύθερων παροχέων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδικτύου.

Όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο διαχειριστικό πεδίο του Φορέα μας, υπάρχει πιθανότητα το απεσταλμένο μήνυμα να μην φθάσει στον παραλήπτη. Η χρήση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, εξειδικευμένων προγραμμάτων προστασίας ιδιωτικής χρήσης, antivirus, firewalls, όπως επίσης και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι διακομιστές αλληλογραφίας, μπορούν να διοχετεύσουν το απεσταλμένο μήνυμα σε μη αναγνώσιμο προορισμό (φίλτρα διαχείρισης μηνυμάτων spam, κακόβουλης – ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.τ.λ).

Ως εκ τούτου, προκειμένου περί αιτημάτων που αποστέλλονται με αυτό τον τρόπο (e-mail), παρακαλούνται οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα αρμόδια Τμήματα και τους υπαλλήλους για την επιβεβαίωση λήψης των απεσταλμένων αιτημάτων τους, ιδιαίτερα δε όταν διαπιστώνουν καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε αυτά. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από μέρους του κοινού, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν καταληκτικές ημερομηνίες για διεκπεραίωση υποθέσεων.