Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο Π.Ε.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Tμημάτων

Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας και την εφαρμογή  του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών – Οδηγιών, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, την διαχείριση διατροφικών περιστατικών και κρίσεων εκτάκτων περιστατικών,  
 2. την εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος και  ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης και για τη λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος, σε επίπεδο Π.Ε., καθώς για αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής,  
 3. τη διαφύλαξη των ταξιδιωτών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, τη χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής σε ταξιδιώτες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Π.Ε.,
 4. την τήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης των οίκων ανοχής,
 5. τη χορήγηση και ανάκληση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενου προσώπου και υπηρετικού προσωπικού οίκων ανοχής,
 6. τη χορήγηση ατομικού βιβλιαρίου υγείας εκδιδόμενων προσώπων,
 7. τη χορήγηση βιβλιαρίων υγείας παιδιού και καρτών ελέγχου νεογνών,
 8. και  γενικά κάθε  θέματος που αφορά την Δημόσια Υγεία και διέπεται  από την ισχύουσα νομοθεσία  με στόχο την διατήρηση, προάσπιση και  προαγωγή  της Δημόσιας Υγείας.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  των παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων , των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) κέντρων αποθεραπείας και Αποκατάστασης( Κ.Α.- Α.), Κέντρα διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), Ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης  υπερηλίκων, αυτοεξυπηρετούμενων , ή μη , κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.), Ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, καθώς και στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), Ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ.) οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά των δομών παιδικής προστασίας η αδειοδότησης των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών,
 2. τη συγκρότηση Επιτροπών για την γνωμοδότηση της καταλληλότητας των ακινήτων,(εκτάσεις οικήματα) , των ανωτέρω δομών,
 3. την έκδοση καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑΜΕΑ,  
 4. τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος,
 5. τη διαδικασία ένταξης ιδιωτικών φορέων παροχής Κοινωνικής Φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο και το Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων,
 6. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα πιστοποίησης φορέα παροχής Κοιν. Φροντίδας,
 7. τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση  υιοθεσιών -εσωτερικού, διακρατικών και διεθνών (καταλληλότητα υποψήφιας θετής οικογένειας, αναζήτηση φυσικής οικογένειας, παρακολούθηση προσαρμογής θετών παιδιών, αναζήτηση ριζών),
 8. τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση  αναδοχής- (καταλληλότητα υποψήφιας ανάδοχης οικογένειας, συνεργασία με τη  φυσική οικογένεια, παρακολούθηση προσαρμογής αναδόχων παιδιών),
 9. την εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,
 10. την κοινωνική επανένταξη και απόϊδρυματοποίηση ΑμεΑ και χρονίως ψυχικά πασχόντων σε επίπεδο Π.Ε.,
 11. την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση του αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό σε επίπεδο Π.Ε.,
 12. τη διενέργεια ημερίδων σε τομείς αρμοδιότητας της Δ/νσης μόνη της ή σε συνεργασία με φορείς,
 13. εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας που αφορούν την Π.Ε.,
 14. τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας,
 15. τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση,
 16. την έκδοση πιστοποιητικών υγείας δυτών-ναυαγοσωστών,
 17. την έκδοση πιστοποιητικών υγείας αποκλειστικών νοσοκόμων.

 

Το Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς,
 2. τη θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτών γιατρών,
 3. την παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
 4. την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών καθώς και τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας τους,
 5. την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της Φαρμακευτικής Σχολής καθώς και των μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείων,
 6. και γενικά κάθε άλλου θέματος περί φάρμακων και φαρμακείων σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

 

Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού για θέματα δικαιωμάτων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως για

 1. τα προνοιακά, διατροφικά, κοινωνικά και οικογενειακά επιδόματα,
 2. τις κάρτες ελεύθερης μετακίνησης ΑΜΕΑ,
 3. τη δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστα άτομα,
 4. τη δωρεάν παροχή τροφίμων από δήμους και Ιερές Μητροπόλεις,
 5. τη δωρεάν στέγαση αστέγων,
 6. τη δωρεάν χρήση βρεφονηπιακών σταθμών.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας,
 2. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
 3. την αρχειοθέτηση,
 4. τη μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου,
 5. ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.