Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εκπόνηση στρατηγικής, μελέτης, ανάπτυξης, εγκατάστασης καθώς και τη συνεχή υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής της Περιφέρειας, με αντίστοιχα συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, στη σχεδίαση της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και στη μέριμνα για την οργάνωση και ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και στη διασφάλιση της λειτουργίας των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέονται με τη διαφάνεια των πράξεων των οργάνων και των Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Τμημάτων

Τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για την εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη λειτουργία της Π.Δ.Ε., τη συνεχή μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση στα δεδομένα της ηλεκτρονικής διοίκησης, τη σχεδίαση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου στον πολίτη και τον επιχειρηματία, τη δημιουργία και επικαιροποίηση πολιτικής για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Π.Δ.Ε., την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και ειδικότερα για:

 1. τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων, μελετών και προμηθειών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 2. την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, δικτύων δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την ηλεκτρονική διασύνδεση της Περιφέρειας με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
 3. την εκπόνηση στρατηγικής και παρακολούθηση για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού Τ.Π.Ε. της Περιφέρειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα,
 4. την εκπόνηση και επίβλεψη της πολιτικής ασφάλειας για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής και δικτύων της Περιφέρειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα,
 5. τη μελέτη και εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 6. τη μελέτη και εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 7. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
 8. την εκπόνηση ή/και αξιολόγηση προτάσεων και μελετών για την προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων,
 9. την αξιολόγηση και επίβλεψη έργων/μελετών πληροφορικής και προμήθειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Υπηρεσίας,
 10. τη μέριμνα για την παρακολούθηση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προμηθεύτριες εταιρείες και αναφέρονται σε υλικό (hardware), λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών – επικοινωνιών,
 11. τη μέριμνα για την ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση, ενημέρωση και συντήρηση του δικτυακού τόπου της Περιφέρειας και την επικαιροποίησή του με εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου,
 12. τη λειτουργία κόμβου τηλε-εκπαίδευσης της Περιφέρειας,
 13. τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοίκησης για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Περιφέρειας σε θέματα Τ.Π.Ε.,
 14. το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης σε θέματα ποιότητας και πιστοποίησης για τη διαχείριση έργων, μελετών και προμηθειών,
 15. τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της αντίστοιχης Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα τοπικά κεντρικά συστήματα και αφορούν δραστηριότητες στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 9. την τήρηση αποθήκης υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων της αντίστοιχης Π.Ε.,
 10. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 11. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 12. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της αντίστοιχης Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα τοπικά κεντρικά συστήματα και αφορούν δραστηριότητες στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 9. την τήρηση αποθήκης υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων της αντίστοιχης Π.Ε.,
 10. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 11. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 12. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ηλείας είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην Π.Ε. σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές και ειδικότερα για:

 1. τη διαχείριση του Κέντρου Η/Υ (Computer Room) και των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (servers) της αντίστοιχης Π.Ε.,
 2. τη λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε., καθώς και των δικτύων μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των εξωτερικών φορέων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 3. την εισήγηση για την ανάπτυξη ή/και ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 4. την εισήγηση για την ανάπτυξη νέων δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 5. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 6. τη μέριμνα για την εγκατάσταση, λειτουργία, προληπτική συντήρηση και τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις,
 7. την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών,
 8. τη μέριμνα για τη διαχείριση, ενημέρωση, ανανέωση και συντήρηση δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται στα τοπικά κεντρικά συστήματα και αφορούν δραστηριότητες στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 9. την τήρηση αποθήκης υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων της αντίστοιχης Π.Ε.,
 10. τη λειτουργία και ορθή αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε.,
 11. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών,
 12. την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που εδρεύουν στην αντίστοιχη Π.Ε. και τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών αυτών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

 

Το Τμήμα Διαφάνειας είναι αρμόδιο για τη συνεχή παρακολούθηση των διατάξεων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την υπηρεσιακή εισήγηση για τη λήψη μέτρων (οργανωτικών, διοικητικών, τεχνικών) που αφορούν τα ανοιχτά δεδομένα και την επεξεργασία και διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, τη διασφάλιση της λειτουργίας των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέονται με τη διαφάνεια των πράξεων των οργάνων και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, την οργάνωση των πληροφοριακών δεδομένων που ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μιας στάσης στον πολίτη και τον επιχειρηματία και την εν γένει μέριμνα για την εφαρμογή των διοικητικών και οργανωτικών διατάξεων περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Περιφέρειας και ειδικότερα για:

 1. τη μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των διαδικασιών που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και άλλων προγραμμάτων (π.χ. «eProcurement») που συνδέονται με τη διαφάνεια των πράξεων των οργάνων και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 2. τη συνεχή ενημέρωση για θέματα προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, όπως αυτή προβλέπεται από το Ν.2472/1997 και έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα,
 3. τη συνεχή ενημέρωση για τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το  Ν. 3979/2011 («Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση») για την Περιφέρεια σχετικά με τις αρχές της δημοσιότητας των δημόσιων πληροφοριών, την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών σε αυτά, τη δημιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και διακίνηση των εγγράφων μεταξύ Υπηρεσιών και φορέων, την πιστοποίηση και αυθεντικοποίηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η Περιφέρεια,
 4. την εισήγηση  στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας που διατηρούν, επεξεργάζονται και διακινούν ψηφιακά αρχεία για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση της αδειοδότησης αυτών από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 5. την οργάνωση και διαχείριση των παραγόμενων και διατιθέμενων δεδομένων ανοικτού τύπου (open data) από το σύνολο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και των εποπτευόμενων φορέων (Νομικών Προσώπων, Εταιρειών κ.τ.λ.), το συντονισμό και την επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών που αναρτώνται στον σχετικό ψηφιακό κόμβο (www.data.gov.gr)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4305/2014 όπως ισχύει,
 6. τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο των υποκείμενων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4305/2014, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες παροχής επιχορήγησης της Περιφέρειας (Δ/νσεις Οικονομικού, Περιφερειακές Επιτροπές κ.ο.κ.),
 7. την εισήγηση και συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την προστασία των διακινούμενων ηλεκτρονικά εγγράφων, των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το Ν.2472/1997 («Προστασία προσωπικών δεδομένων») και Ν. 3979/2011 («Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»),
 8. τη συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την τροποποίηση, τον εμπλουτισμό, την επικαιροποίηση της πολιτικής ασφάλειας χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ενημέρωση και τον έλεγχο των υποκειμένων σε αυτή προσώπων που απασχολούνται στην Περιφέρεια με κάθε σχέση εργασίας και σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης, σύμφωνα με τη δήλωση αποδοχής που ισχύει κάθε φορά.

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. την εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διακίνηση διοικητικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία και, εν γένει, εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της Διεύθυνσης,
 2. την οργάνωση και τήρηση του αρχείου εγγράφων της Διεύθυνσης,
 3. τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της σωστής σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και την προώθηση τους αρμοδίως,
 4. την οργάνωση και λειτουργία της ψηφιακής και έντυπης βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης,
 5. την παρακολούθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης,
 6. την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας της Διεύθυνσης,
 7. τη μέριμνα για την ανακύκλωση χαρτιού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 8. τη συγκέντρωση, καταγραφή και προώθηση για εκποίηση του άχρηστου εξοπλισμού,
 9. τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναγκών της Υπηρεσίας σε αναλώσιμα και άλλα σχετικά εφόδια και ο εφοδιασμός αυτών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικού,
 10. την απογραφή, έλεγχος και διακίνηση του εξοπλισμού της Διεύθυνσης,
 11. τη συγκέντρωση και προώθηση των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών της Υπηρεσίας για εξόφληση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού πλην της τακτικής μισθοδοσίας,
 12. την εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από προφορικές ή έγγραφες εντολές της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης, κλπ.,
 13. την εκδήλωση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά από ειδική εντολή του Τμήματος Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.

 

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

   

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.